Členství

Pokud vás náš spolek a jeho cíle zaujaly a chtěli byste se do naší práce zapojit, můžete požádat o přijetí za člena. Rádi vás uvítáme mezi sebou, avšak v první fasi budeme trvat na tom, aby se za vás (v případě, že vás osobně nikdo z členů výkonného výboru nezná) některý z členů nebo jiná a nám dobře známá důvěryhodná osoba zaručila. Je to nutné opatření, kterým se snažíme čelit infiltraci spolku těmi, kteří by chtěli jeho činnost paralysovat nebo ho zneužít k jiným cílům.

I přesto se může stát, že vaši přihlášku zamítneme. Není to projev nepřátelství a rozhodně to neznamená, že bychom s vámi nechtěli spolupracovat a že by nebylo možné pokusit se o kandidaturu po čase, až se lépe poznáme, znovu. Mějte na paměti, že thema, jemuž se náš spolek věnuje, je mimořádně výbušné a vyvolává dosud na obou stranách bezprostřední a intensivní emoce: proto je zvýšená opatrnost při přijímání nových členů nutností. Nemějte nám to, prosím, za zlé, a snažte se naši ostražitost pochopit

Podmínky a náležitosti vstupu do spolku jsou formálně upraveny v čl. 4 spolkových stanov. Členem spolku se může stát plně svéprávná fysická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Podmínkou členství není sudetoněmecký původ ani státní občanství České republiky.

O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor. Přihláška musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, musí být podepsána elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo musí být žadatelem zaslána do datové schránky spolku. I toto bezpečnostní opatření je důsledkem nepřátelského prostředí, v němž v České republice působíme: musíme za každou cenu odlišit skutečné zájemce o členství od fiktivních přihlášek, jejichž účelem je naše diskreditace.

Opatřit přihlášku úředně ověřeným podpisem je snadné: tuto službu poskytují vedle notářů též obecní úřady a pošty, které provozují tzv. CzechPoint. Cena za ověření jednoho podpisu je 30 Kč. Po ověření je třeba přihlášku poslat poštou na adresu sídla spolku.

Máte-li datovou schránku, postačí poslat přihlášku do datové schránky našeho spolku (ID: ysw2u39) jako poštovní datovou zprávu. Podpis v tomto případě nahrazují údaje z vaší datové schránky. Za tuto službu vybírá pošta rovněž malý poplatek.

Zcela zdarma mohou podat přihlášku ti, kteří disponují elektronickým podpisem založeným na tzv. kvalifikovaném certifikátu. Vyplněnou přihlášku v souboru PDF jím podepíší a pošlou nám ji e-mailem na adresu info@sudetsti-nemci.cz.

Přihlášku nejsnáz vytvoříte pomocí aplikace, jejímž výstupem je vyplněný formulář v souboru PDF. Jestliže tento postup není z nějakého důvodu možný, můžete si stáhnout nevyplněný formulář a vytisknout a vyplnit ho sami: barevná verse (PDF, 55,4 KB), černobílá verse (PDF, 55,4 KB).

Pokud vás nikdo z výkonného výboru osobně nezná, uveďte v přihlášce i ručitele, který je výkonnému výboru znám a který se za vás bude ochoten zaručit. My se na ručitele obrátíme a kromě toho, že budeme chtít záruku, požádáme ho o poskytnutí všech relevantních informací o vaší osobě z hlediska možného členství ve spolku.

Po obdržení přihlášky běží třicetidenní lhůta, kterou má výkonný výbor na její projednání. Jakmile je tento proces ukončen, budete o výsledku písemně vyrozuměni. Jak však bylo vysvětleno, proces prověřování je velmi důkladný a zdaleka ne všichni zájemci jsou do spolku přijati: výkonný výbor má podle stanov v tomto směru naprostou volnost a je jen na něm, aby zvážil, zda daný adept bude pro spolek přínosem.

Po přijetí získají členové přístup do neveřejné členské sekce spolkového webu, kde se mohou seznámit s řadou interních informací a dokumentů.

Zvláštní sekci mají vyhrazenu i členové výkonného výboru: tam jsou k disposici např. všechna usnesení výkonného výboru a on-line evidence členů.