Prameny

[Arburg]
Arburg, Adrian von: Tak či onak. In: Soudobé dějiny č. 3/2003, Praha 2003
[Bartoš]
Bartoš, Josef: Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938–1945. Praha 1986
[Bartoš-Borák]
Bartoš, Josef, Borák, Mečislav: Češi v Říšské župě Sudety. In: Hořák, Martin, Jelínek, Tomáš (eds.): Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu, Galén, Praha 2006
[Beran]
Beran, Ladislav Josef: K demytizaci mnichovských událostí. In: Polygon 1/2002, Curych, Ottawa únor 2002
[Berton]
Berton, Stanislav: Beneš – Jaksch – Ripka – odsun. In: CS-magazín 11/2010, www.cs-magazin.com
[Berwid-Buquoy]
Berwid-Buquoy, Jan: Integration und Separation der Sudetendeutschen in der ČSR (1919–1920). BI-HI Verlag Berlin, Herbia, České Budějovice 2005
[Bílek]
Bílek, K.: Jak je starý název Český ráj. In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 18/1977
[Bohmann]
Bohmann, Alfred: Menschen und Grenzen. Band 4: Bevölkerung und Nationalitäten in der Tschechoslowakei, Köln 1975
[Boldt]
Boldt, Frank: Cheb město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci. Paseka, Praha-Litomyšl 2010
[Boyer, 1995]
Boyer, Christoph: Die Vergabe von Staatsaufträgen in der ČSR in den dreißiger Jahren – ein Vehikel zur Ruinierung der sudetendeutschen Wirtschaft? In: Hoensch, Jörg K. (ed.): Scheitern der Verständigung: Tschechen, Deutsche und Slowaken in der Ersten Republik. Klartext, Essen 1995
[Boyer, 1999]
Boyer, Christoph: Nationale Kontrahenten oder Partner? Studien zu den Beziehungen zwischen tschechischer und deutscher Wirtschaft der ČSR (1918–1938), Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 42. Oldenbourg, München 1999
[Brandes, 1999]
Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil I und II, R. Oldenbourg, München, 1969, 1975; česky: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 1999
[Brandes, 2003]
Brandes, Detlef: Großbritannien und seine osteuropäische Alliierten 1939–1945. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und Jugoslawien im Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran. Collegium Carolinum, München 1988; česky: Exil v Londýně 1939–1943. Karolinum, Praha 2003
[Brandes, 2005]
Brandes, Detlef: Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Plän und Entscheidungen zum Transfer der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Collegium Carolinum. München 2005
[Brod]
Brod, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše. Academia, Praha 2002
[Brügel, 1967]
Brügel, Johann Wolfgang: Tschechen und Deutsche 1918–1938. Nymphenburger Verlagsbuchhandlung GmbH, München 1967; česky: Češi a Němci 1918–1938. Academia, Praha 2006
[Brügel, 1974]
Brügel, Johann Wolfgang: Tschechen und Deutsche 1939…1946. Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, München 1974; česky: Češi a Němci 1939-1946. Academia, Praha 2008
[Bystrov]
Bystrov, Vladimír: Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi. Bystrov a synové, Praha 1999
[Courtois]
Courtois, Stéphane: Die Verbrechen des Kommunismus. In: Courtois, Stéphane, Werth, Nicolas, Panné, Jean-Louis, Paczkowski, Andrzej, Bartošek Karel, Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, München, Zürich 1998
[Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916–1967]
Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916–1967. München 1967
[Dudek]
Dudek, František: Iluze a mýty spojované s hospodářskou emancipací českého národa. In: Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 7, Praha 2007
[Dvořák]
Dvořák, L. F.: Vnitřní hospodářská politika Československé republiky. In: Kapras, Jan, Němec, Bohumil, Soukup, František (eds.): Idea československého státu, Národní rada československá, Praha 1936
[DZBohemia]
Deutsche Zeitung Bohemia, 18. 10. 1925
[Emmert]
Emmert, František: Češi ve wehrmachtu. Zamlčené osudy. Vyšehrad, Praha 2005
[Firt]
Firt, Julius: Knihy a osudy. Köln 1972
[Frank]
Frank, Ernst: Mein Leben für Böhmen. Als Staatsminister im Protektorat, ARNDT-Verlag, Kiel 1994
[Frankl]
Frankl, Michal: Poslední vlaky ke svobodě. In: Respekt 12/2009, Praha 2009
[Fučík, 2009]
Fučík, Josef: Generál Podhajský. Paseka, Praha 2009
[Gazdík]
Gazdík, Jan: Konec státu. Od mnichovské smlouvy k protektorátu. In: Mladá fronta Dnes, Praha 13. 12. 2008
[Gebel]
Gebel, Ralf: Heim ins Reich! Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland 1938–1945. Oldenbourg, München 1999
[Gebhart]
Gebhart, Jan: Migrace českého obyvatelstva v letech 1938–1939. In: Český časopis historický 96 (1998)
[Gebhart-Kuklík]
Gebhart, Jan; Kuklík, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. a, XV. b. Paseka, Praha 2006, 2007
[Glaser]
Glaser, Kurt: Die Tschecho-Slowakei. Politische Geschichte eines neuzeitlichen Nationalitätenstaates. Althenäum, Bonn 1964
[Groulík]
Groulík, Karel: Böhmens Irrweg durch das 20. Jahrhundert. České Budějovice 1994
[Habel]
Habel, Fritz-Peter: Eine politische Legende. Die Massenvertreibung von Tschechen aus dem Sudetengebiet. 1938/39, Langen Müller, München 1996
[Haffner]
Haffner, Sebastian: Von Bismarck zu Hitler. Kindler Verlag GmbH, München 1987; česky: Od Biscmarcka k Hitlerovi. Pohled zpět. Votobia, Olomouc 1995
[Hajčík]
Hajčík, Gustav, Volejník, Jaroslav: Nezapomínáme. Fakta a data o památných dnech a událostech boje proti fašismu. Praha 1956
[Hanzlík, 2001]
Hanzlík, František: K osudům důstojníků a vojáků armády Slovenské republiky koncem roku 1944 a v průběhu roku 1945. In: Sborník příspěvků účastníků mezinárodní konference Válečný rok 1944 konané ve dnech 19.–20. 10. 1999 v Praze, Ministerstvo obrany – AVIS, Praha 2001
[Hanzlík, 2006]
Hanzlík, František: Případ kpt. Adolf Püchler. Svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra 1946–1947. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006
[Heumos]
Heumos, Peter: Die Emmigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten 1938–1945. Collegium Karolinum, München 1989
[Heydrich]
The Speech of the Reich Protector Reinhard Heydrich on the Elimination of the Czech Nation, The Seat of the Reich Protector (i. e. Nazi Governor and Hitler's Representative in Czech Lands). Czernin Palace, Prague October 2, 1941. (legalized transciption of the original text incl. original errors), internetové stránky MZV ČR
[Historie sportu v Cvikově]
Historie sportu v Cvikově. In: Zpravodaj, Cvikov 09/2007, http://www.cvikov.cz/?show=zpravodaj
[Hoffmann]
Hoffmann, Roland J. (ed..): Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Vyhnání sudetských Němců. Dokumentace o příčinách, plánování a realizaci etnické čistky ve středu Evropy 1848/49–1945/46, Sv. 1: 1848/49–1938/39. Sudetendeutsches Archiv, München 2000
[Huňáček]
Huňáček, Zdeněk a kol.: Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka, Praha 1988
[Chocholatý-Gröger, 2005]
Chocholatý-Gröger, Franz: Šlonzáci a Volksliste. In: CS-magazín 7/2005, www.cs-magazin.com
[Chocholatý-Gröger, 2007]
Chocholatý-Gröger, Franz: K otázce vysídlení občanů ČSR ze Sudet, Těšínska, Podkarpatské Rusi a Slovenské republiky v letech 1938/1939. In: CS-magazín 8/2007, www.cs-magazin.com
[Chromec]
Chromec, Břetislav: Místopisný slovník Československé republiky. Československý kompas, Praha 1929
[Churaň]
Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006
[Intolerance]
Intolerance. Albis International, Ústí nad Labem 2004.
[Iuridictum]
Iuridictum, zákon o obraně státu (http://iuridictum.pecina.cz/w/Z%C3%A1kon_o_obran%C4%9B_st%C3%A1tu)
[Jaksch, 1970]
Jaksch, Wenzel: Europas Weg nach Potsdam. Schuld und Schicksal im Donauraum. Wissenschaft und Politik, Köln 1970; česky: Cesta Evropy do Postupimi. Institut pro Středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2000 (POZOR! České vydání je neúplné – z pěti kapitol originálu jsou v českém vydání pouze tři.)
[Jaksch-Kolarz]
Jaksch, Wenzel, Kolarz, Walter: Der Weg der letzten freien Deutschen. Dokumente und Berichte. London 1940
[Janišová]
Janišová, M.: Osud Židů v protektorátu 1939–1945. Trizonia, Praha 1991
[Janusz]
Janusz, Grzegorz: Německy mluvící menšiny po druhé světové válce Právní a politická situace v evropském srovnání. In: Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Manfred Kittel, Horst Miller (eds.): Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006
[Joza]
Joza, Petr: Rabštejnské údolí. Historie průmyslové výroby a koncentračních táborů u České Kamenice. Okresní muzeum Děčín, Děčín 2002
[Kalvoda]
Kalvoda, Josef: Z bojů o zítřek /1/, /2/, /3/. Moravia Publishing Inc, díl 1 až 3, Toronto 1995, 1996, Dílo, 1998
[Kaplan]
Kaplan, Karel: Poválečné Československo. Československo 1945–1948. Národy a hranice, národní politika. München 1985
[Kárník]
Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl první: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Libri, Praha 2000
[Kárný]
Kárný, Miroslav: Die tschechoslowakischen Opfer der deutschen Okkupation. In: Brandes, Detlef, Kural, Václav (eds): Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938–1945, Klartext Verlag, Essen 1994
[Klimek, 1996]
Klimek, Antonín: Boj o Hrad, díl I. a II. Panevropa, Praha 1996, 1998
[Klimek, 2002]
Klimek, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české XIII., XIV. Paseka, Praha 2002
[Klimek, 2003]
Klimek, Antonín: Vítejte v první republice. Havran, Praha 2003
[Klimek, 2003-2]
Klimek, Antonín: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci. Začátek konce Československa. Havran, Praha 2003
[Kovtun]
Kovtun, Jiří: Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918–35. Torst, Praha 2005
[Král, 1964]
Král, Václav: Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Dokumentensammlung. ČSAV, Praha 1964
[Král, 1972]
Král, Václav: Proč je Mnichov neplatný, Horizont, Praha 1972
[Krsek]
Krsek, Martin: Všední den v ústí nad Labem ve stínu hákového kříže. In: Ústecký sborník historický 2005, Ústí n. L. 2005
[Křen]
Křen, Jan: V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939–1940. Praha 1969
[Kučera J., 1994]
Kučera, Jaroslav: Statistische Berechnungen der Vetreibungsverluste – Schlußwort oder Sackgasse? In: Brandes, Detlef, Kural, Václav (eds): Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938–1945, Klartext Verlag, Essen 1994
[Kučera J., 1999]
Kučera, Jaroslav: Minderheit im Nationalstaat: die Sprachenfrage in den deutsch-tschechischen Beziehungen 1918–1938. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte; Band 43. Oldenbourg, München 1999
[Kučera J., 2005]
Kučera, Jaroslav: Der Hai wird nie wieder so stark sein. Tschechoslowakische Deutschlandpolitik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; česky: Žralok nebude nikdy tak silný. Čs. zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Argo, Praha 2005
[Kudrna, 2003]
Kudrna, Ladislav: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003
[Kudrna, 2010]
Kudrna, Ladislav: Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí. Naše vojsko, Praha 2010
[Kuklík-Čechurová]
Kuklík, Jan, Čechurová Jana: Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace. In: Soudobé dějiny 1/2007, Praha 2007
[Kuklík-Němeček]
Kuklík, Jan, Němeček, Jan: Hodža versus Beneš. Praha 1999
[Kulka]
Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na Západě. Naše vojsko, Praha 1992
[Kural, 2001]
Kural, Václav: Konflikt anstatt Gemeinschaft? Tschechen und Deutsche im tschechoslowakischen Staat (1918–1938). Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001
[Kural, 2008]
Kural, Václav: Doslov. In: Brügel, Johann Wolfgang: Češi a Němci 1939–1946. Academia, Praha 2008
[Lacina, 1996]
Lacina, Vlastislav: Hospodářská politika československého státu a podnikání ve dvacátých letech 20. století. In: Moderní dějiny 4/1996
[Lacina, 1997]
Lacina, Vlastislav: Kapitalumschichtungen in der Tschechoslowakei im Laufe der Nostrifizierung. In: Teichová, Alice (ed.), Alois Mosser, Jaroslav Pátek (ed.): Der Markt in Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit., Karolinum, Praha 1997
[Lendvai]
Lendvai, Paul: Die Ungarn. Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen. C. Bertelsmann, München 1999; česky: Tisíc let maďarského národa. Tisíc let vítezství v porážkách. Academia, Praha 2002
[Lorenz, 2002]
Lorenz, Willy: Liebe zu Böhmen. Amalthea Verlag, Wien – München 1988; česky: Dialog s českou zemí. Gemini 99, Praha 2002
[Lukeš]
Lukeš, Igor: Czechoslovakia between Stalin and Hitler. The Diplomacy of Edvard Beneš in the 1930s. Oxford University Press, London, New York 1996; česky: Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu. Prostor, Praha 1999
[Macura, 1995]
Macura, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. H & H, Jinočany, 1995
[Macura, 1999]
Macura, Vladimír: Český sen. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999
[Masaryk, 1901]
Masaryk, Tomáš G.: Rukověť sociologie: podstata a methody sociologie. In: Naše doba, 8/1901
[Masaryk, 1947]
Masaryk, Tomáš G.: Otázka sociální. Praha 1947
[Moravec, E.]
Moravec, Emanuel: V úloze mouřenína. Filip Trend Publishing, Pardubice 2004
[Národní myšlenka]
Národní myšlenka. Nezávislý měsíčník československého nacionalismu. Ročník XV, číslo 10, červen 1938
[Neander]
Neander, Joachim: Das Staatsangehörigkeitsrecht des Dritten Reiches und seine Auswirkungen auf das Verfolgungsschicksal deutscher Staatsangehöriger, http://aps.sulb.uni-saarland.de/theologie.geschichte/inhalt/2008/59.html
[Neuwirth]
Neuwirth, Hans: Der Weg der Sudetendeutschen von der Entstehung des tschechoslowakischen Staats bis zum Vertrag von München. In: Die Sudetenfrage in europäischer Sicht, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 12, Lerche, München 1962
[Peroutka]
Peroutka, Ferdinand: Budování státu I–IV. Lidové noviny, Praha 1991
[Podiven]
Podiven: Češi v dějinách nové doby (1848 –1939). Academia, Praha 2003
[Prečan]
Prečan, Vilém: Život a dílo J. W. B. In: Brügel, Johann Wolfgang: Češi a Němci 1918–1938, Academia, Praha 2006
[Rádl]
Rádl, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Melantrich, Praha 1993
[Rak]
Rak, Jiří: Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. H & H, Praha, 1994
[Rataj]
Rataj, Jan: O autoritativní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939. Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 1997
[Richter]
Richter, Karel: Češi a Němci v zrcadle dějin. Díl I a II. Akcent, Třebíč 1999
[Ripka]
Ripka, Hubert: Munich: Before and After. Left Book Club, Victor Gollanz, London 1939
[Rogall]
Rogall, Joachim: Přemyslovci a německá kolonizace. In: Koschmal, Walter (ed.), Nekula, Marek (ed.), Rogall, Joachim (eds): Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika, Paseka, Praha-Litomyšl 2001
[Rozumět dějinám]
Rozumět dějinám. Gallery, Praha 2002
[Seibt, 1967]
Seibt, Ferdinand: Zur Sozialstruktur der ersten ČSR. In: Beiträge zum deutsch-tschechischen Verhältnis im 19. und 20. Jahrhundert, Lerche, München 1967
[Seibt, 1998]
Seibt, Ferdinand: Deutschland und die Tschechen: Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. Piper, München 1998
[Seznam obcí a okresů RČS, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku]
Seznam obcí a okresů RČS, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku. SÚS Praha 1939
[Schaffranek]
Schaffranek, Christof: Die politische Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern 1933–1938. Berlin 2003
[Sládek, M.]
Sládek, Milan: Němci v Čechách. Německá menšina v českých zemích a Československu 1848–1946. Pragma, Praha 2002
[Slapnicka, 1960]
Slapnicka, Helmut: Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit in der Tschechoslowakei (1918–1938). In: Umbruch in Mitteleuropa, Schriftenreihe der Ackermann-Gemeinde, München 1960
[Slapnicka, 1970]
Slapnicka, Helmut: Die böhmischen Länder und die Slowakei 1919–1945. In: Bosl, Karl (ed.): Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder, Band 4, Anton Hiersemann, Stuttgart 1970
[Slapnicka, 1975]
Slapnicka, Helmut: Der neue Staat und die bürokratische Kontinuität: Die Entwicklung der Verwaltung 1918–1938. In: Bosl, Karl (ed.): Die demokratisch-parlamentarische Struktur der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Vorträge des Collegium Carolinum in Bad Wiessee am Tegernsee vom 28. 11. bis 1. 12. 1974. Oldenbourg, München 1975
[Smlouva]
Deutsch-Tschecho-slowakischer Vertrag über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen vom 20. November 1938, Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce č. 300/1938 Sb.
[Staněk]
Staněk, Tomáš: Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 41/2005, Praha 2005
[Staněk-Arburg]
Staněk, Tomáš, Arburg, Adrian von: Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění evakuace německého obyvatelstva (květen až září 1945). In: Soudobé dějiny, 3–4/2005, 1–2 a 3–4/2006, Praha 2005–06
[Stark]
Stark, Tamás: Bevezető. http://www.svabkitelepites.hu/index2.html
[Šíma]
Šíma, Jaroslav: Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938–1945. Příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. Societas, Praha 1945
[Šimek]
Šimek, Jiří: Návrhy na výstavbu republiky. Hospodářská pomoc Praze, Praha 1944
[Škorpil]
Škorpil, Pavel: Probleme bei der Berechnung der Zahl der tschechoslowakischenn Todesopfer des nationalsozialistischen Deutschlands. In: Brandes, Detlef, Kural, Václav (eds): Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938–1945, Klartext Verlag, Essen 1994
[Tesař, 2000]
Tesař, Jan: Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Prostor, Praha 2000
[Tesař, 2006]
Tesař, Jan: Traktát o záchraně národa. Triáda, Praha 2006
[Trützschler]
Trützschler, Eugenie von Falkenstein: Mittelosteuropa – Nationen, Staaten, Regionen. Schriften zum Staats- und Völkerrecht. Peter Lang, Frankfurt am Main 2005
[Turnwald]
Turnwald, Wilhelm (ed.): Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen. Aufstieg-Verlag, München 1965
[Vicherek]
Vicherek, Alois: Zpráva o událostech v době od čs. mobilizace až do dnešního dne (do 4. 3. 1941). Rukopis. Výňatky in: Petřvaldské noviny 8/2003, http://tinyurl.com/yz2p6b4
[Vondrová]
Vondrová, J. (ed.): Češi a sudetoněmecká otázka. ÚMV Praha 1994
[Voříšek]
Voříšek, Jaroslav: Poznámky k českým reformačním dějinám. In: CS-magazín 12/2008, www.cs-magazin.com
[Walter]
Walter, Jiří – ústní sdělení
[Welisch]
Welisch, Sophie A.: Die Sudetendeutsche Frage 1918–1928. Verlag Robert Lerche, München 1980
[Wilhelm]
Wilhelm, Cornelia: Denacifikační politika spojenců v Německu jako model? In: Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Manfred Kittel, Horst Möller (eds.): Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006
[Willars]
Willars, Christian: Die böhmische Zitadelle. ČSR – Schicksal einer Staatsidee. Wien, München 1965
[Wiskemann]
Wiskemann, Elizabeth: Czechs and Germans after Munich. Foreign Affairs 17/1939, London 1939
[Zeman, 1998]
Zeman, Zbyněk: The Making and Breaking of Communist Europe. Basil Blackwell, Oxford, Cambridge 1991; česky: Vzestup a pád komunistické Evropy. Mladá fronta, Praha 1998
[Zeman, 2002]
Zeman, Zbyněk: Edvard Beneš. Politický životopis. Mladá Fronta, Praha 2002
[Zimmermann]
Zimmermann, Volker: Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Klartext, Essen 1999; česky: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945). Prostor, Argo, Praha 2001
[Zilynskyj]
Zilynskyj, Bohdan: Co je nám do jejich ráje aneb Stěhování Českého ráje od Litoměřic k Turnovu na konci 19. století. In: Dějiny a současnost 5/2005

Zpět na obsah